Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapannakies pannakies
0046 730a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapannakies pannakies
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
0277 7c61
Reposted fromsavatage savatage viaSzczurek Szczurek
0450 f771
Reposted fromkarahippie karahippie
8474 6152 500
Reposted fromonlyman onlyman viaWlodara Wlodara
Reposted frombluuu bluuu
8769 423e 500
Reposted from4777727772 4777727772

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viapannakies pannakies
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viapiehus piehus
4279 3e8d
Reposted fromkrzysk krzysk viacarmenluna carmenluna
7057 d9a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
1735 60c1 500
Reposted from0 0 viacarmenluna carmenluna
3954 866a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
6400 7038 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl