Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
8477 7e71
Reposted fromsilence89 silence89 viacarmenluna carmenluna
9751 10d1 500
9589 a384 500
Reposted fromgrobson grobson viamalinowowa malinowowa
1499 0e55 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubiew0 lubiew0
Reposted frombluuu bluuu
1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaalicemerry alicemerry
0030 1150 500
Reposted from4777727772 4777727772
0048 549d 500
Reposted from4777727772 4777727772
2263 6834 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamalinowowa malinowowa
8986 3525
Reposted fromkarahippie karahippie
8101 28cd 500
Reposted fromtwice twice viapiehus piehus
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl