Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Istnieje tajemna więź między powolnością a pamięcią, między szybkością a zapomnieniem. Przywołajmy sytuację najzupełniej banalną: ulicą maszeruje mężczyzna, nagle chce sobie coś przypomnieć, lecz wspomnienie mu się wymyka. W takiej chwili mężczyzna machinalnie zwalnia kroku. Natomiast ktoś, kto próbuje zapomnieć o niemiłym incydencie, który właśnie przeżył, przyśpiesza mimowolnie swój chód, tak jakby chciał oddalić się szybko od tego, co w czasie jest jeszcze zbyt bliskie. W egzystencjalnej matematyce doświadczenie to przybiera formę dwóch podstawowych równań: stopień powolności jest wprost proporcjonalny do siły pamięci; stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia".
— Milan Kundera "Powolność"
Reposted fromPoranny Poranny viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromgarstki garstki viaWlodara Wlodara
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage viaWlodara Wlodara
7141 b4fe
Reposted fromodejdz odejdz viatwice twice
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viaWlodara Wlodara
5298 1063
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viahelenburns helenburns
3069 dd2e
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth
Reposted frombluuu bluuu
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabeeth beeth
Reposted frombluuu bluuu
1369 005f 500
Reposted fromstrangeee strangeee viabeeth beeth
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl