Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
0110 fafa 500
Reposted from4777727772 4777727772
9400 95af 500
Reposted from4777727772 4777727772
6695 350e
Reposted fromniespelnione niespelnione viacarmenluna carmenluna
7379 7c67
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viapiehus piehus
7695 e06e
Reposted fromseaweed seaweed viaWlodara Wlodara
2609 5728 500
Reposted from4777727772 4777727772
2625 c650 500
Reposted from4777727772 4777727772
       
Reposted from4777727772 4777727772
9227 7bc4 500
Reposted fromgosienia gosienia viacarmenluna carmenluna
2605 c64d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
1344 56eb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
3803 1fdb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
7721 72b7 500
Reposted from4777727772 4777727772
7827 181e 500
Reposted from4777727772 4777727772
7163 91f2 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacarmenluna carmenluna
9569 f8d2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
2629 9ebe 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeattman beattman
0303 a21f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl